تیم ما

دوستان، برادران، فامیل ها


سامان محبی

مدیر عامل

من جزویی از مجموعه خوب و فعال آژانس دیجیتال سپهر هستم و اومدم کلی فعالیت کنم.

ما مشتریان را دوست داریم و به عنوان یک مشاور و همراه هستیم.

نازی جلالی

مدیر داخلی

من جزویی از مجموعه خوب و فعال آژانس دیجیتال سپهر هستم و اومدم کلی فعالیت کنم.

ما مشتریان را دوست داریم و به عنوان یک مشاور و همراه هستیم.

محمود ثمینی

ایده پرداز

من جزویی از مجموعه خوب و فعال آژانس دیجیتال سپهر هستم و اومدم کلی فعالیت کنم.

ما مشتریان را دوست داریم و به عنوان یک مشاور و همراه هستیم.

سامی نوری

ارتباط با مشتریان

من جزویی از مجموعه خوب و فعال آژانس دیجیتال سپهر هستم و اومدم کلی فعالیت کنم.

ما مشتریان را دوست داریم و به عنوان یک مشاور و همراه هستیم.

کلیپ های ما

ما چطور کار میکنیم؟